G33Results

g33 v3 t

Recv: T:27.67 /0 (15538) B:19.77 /0 (15766) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:27.78 /0 (15534) B:20.04 /0 (15759) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:27.70 /0 (15537) B:19.80 /0 (15765) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:27.53 /0 (15543) B:19.88 /0 (15763) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:27.53 /0 (15543) B:20.16 /0 (15756) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:27.47 /0 (15545) B:20.35 /0 (15751) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:27.33 /0 (15550) B:20.35 /0 (15751) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:27.30 /0 (15551) B:19.88 /0 (15763) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:27.59 /0 (15541) B:20.23 /0 (15754) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:26.79 /0 (15569) B:19.49 /0 (15773) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:27.05 /0 (15560) B:19.92 /0 (15762) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:26.76 /0 (15570) B:19.49 /0 (15773) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:26.76 /0 (15570) B:20.16 /0 (15756) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:26.28 /0 (15587) B:20.51 /0 (15747) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:26.62 /0 (15575) B:20.51 /0 (15747) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:27.22 /0 (15554) B:19.80 /0 (15765) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:26.25 /0 (15588) B:19.65 /0 (15769) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:26.82 /0 (15568) B:21.02 /0 (15734) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:25.77 /0 (15605) B:19.57 /0 (15771) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:26.45 /0 (15581) B:20.86 /0 (15738) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:25.65 /0 (15609) B:20.74 /0 (15741) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:25.71 /0 (15607) B:18.95 /0 (15787) @:0 B@:0
Recv: .   c:-0.00  x:+0.06  y:+0.05  z:+0.07
Recv: .        yz:-0.07 zx:-0.07 xy:-0.06
Recv: Iteration : 6                std dev:0.058
Recv: .Height:126.59 Ex:-2.13 Ey:+0.00 Ez:-1.10 Radius:62.80
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:22.03 /0 (15708) B:17.93 /0 (15813) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:22.46 /0 (15697) B:18.16 /0 (15807) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:26.65 /0 (15574) B:21.60 /0 (15719) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:26.31 /0 (15586) B:21.29 /0 (15727) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:26.16 /0 (15591) B:20.55 /0 (15746) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:25.82 /0 (15603) B:20.59 /0 (15745) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:26.42 /0 (15582) B:19.80 /0 (15765) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:25.91 /0 (15600) B:19.45 /0 (15774) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:25.60 /0 (15611) B:20.04 /0 (15759) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:25.60 /0 (15611) B:20.70 /0 (15742) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:25.54 /0 (15613) B:20.39 /0 (15750) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:25.17 /0 (15626) B:19.61 /0 (15770) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:25.26 /0 (15623) B:19.88 /0 (15763) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:25.28 /0 (15622) B:20.04 /0 (15759) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:25.26 /0 (15623) B:19.73 /0 (15767) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:24.80 /0 (15637) B:20.00 /0 (15760) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:25.14 /0 (15627) B:19.84 /0 (15764) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:24.77 /0 (15638) B:20.51 /0 (15747) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:25.17 /0 (15626) B:20.35 /0 (15751) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:25.03 /0 (15631) B:20.00 /0 (15760) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:25.17 /0 (15626) B:20.51 /0 (15747) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:24.30 /0 (15650) B:20.55 /0 (15746) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:24.80 /0 (15637) B:19.92 /0 (15762) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:24.22 /0 (15652) B:19.92 /0 (15762) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:23.98 /0 (15658) B:19.73 /0 (15767) @:0 B@:0
Recv: .   c:+0.00  x:+0.07  y:+0.05  z:+0.07
Recv: .        yz:-0.06 zx:-0.06 xy:-0.05
Recv: Iteration : 7                std dev:0.057
Recv: .Height:126.59 Ex:-2.12 Ey:+0.00 Ez:-1.09 Radius:62.80
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:25.31 /0 (15621) B:20.43 /0 (15749) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:24.22 /0 (15652) B:20.35 /0 (15751) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:24.18 /0 (15653) B:19.92 /0 (15762) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:23.16 /0 (15679) B:20.08 /0 (15758) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:24.30 /0 (15650) B:20.59 /0 (15745) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:23.83 /0 (15662) B:20.27 /0 (15753) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:24.26 /0 (15651) B:20.12 /0 (15757) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:23.87 /0 (15661) B:20.90 /0 (15737) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:24.41 /0 (15647) B:21.95 /0 (15710) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:24.41 /0 (15647) B:20.94 /0 (15736) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:23.91 /0 (15660) B:20.66 /0 (15743) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:23.67 /0 (15666) B:21.45 /0 (15723) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:23.63 /0 (15667) B:20.12 /0 (15757) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:23.48 /0 (15671) B:20.08 /0 (15758) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:24.14 /0 (15654) B:20.78 /0 (15740) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:23.48 /0 (15671) B:20.74 /0 (15741) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:23.75 /0 (15664) B:20.39 /0 (15750) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:23.48 /0 (15671) B:20.20 /0 (15755) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:23.48 /0 (15671) B:20.43 /0 (15749) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:23.63 /0 (15667) B:20.23 /0 (15754) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:23.01 /0 (15683) B:19.96 /0 (15761) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:23.20 /0 (15678) B:20.16 /0 (15756) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:23.44 /0 (15672) B:20.12 /0 (15757) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:22.97 /0 (15684) B:19.88 /0 (15763) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:23.40 /0 (15673) B:20.55 /0 (15746) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: .   c:+0.00  x:+0.05  y:+0.06  z:+0.07
Recv: .        yz:-0.05 zx:-0.07 xy:-0.05
Recv: Iteration : 8                std dev:0.056
Recv: .Height:126.59 Ex:-2.13 Ey:+0.00 Ez:-1.09 Radius:62.80
Recv: T:22.81 /0 (15688) B:20.08 /0 (15758) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:22.66 /0 (15692) B:19.88 /0 (15763) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:22.38 /0 (15699) B:20.39 /0 (15750) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:22.58 /0 (15694) B:19.22 /0 (15780) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:22.42 /0 (15698) B:20.04 /0 (15759) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:22.66 /0 (15692) B:20.35 /0 (15751) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:22.38 /0 (15699) B:20.43 /0 (15749) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:22.50 /0 (15696) B:20.16 /0 (15756) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:22.97 /0 (15684) B:20.59 /0 (15745) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:22.54 /0 (15695) B:20.35 /0 (15751) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:22.97 /0 (15684) B:20.47 /0 (15748) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:22.11 /0 (15706) B:19.77 /0 (15766) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:22.97 /0 (15684) B:20.70 /0 (15742) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:22.58 /0 (15694) B:20.27 /0 (15753) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:22.11 /0 (15706) B:19.84 /0 (15764) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:22.11 /0 (15706) B:20.47 /0 (15748) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:21.76 /0 (15715) B:19.88 /0 (15763) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:21.56 /0 (15720) B:20.55 /0 (15746) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:21.21 /0 (15729) B:20.35 /0 (15751) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:22.11 /0 (15706) B:20.20 /0 (15755) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:22.03 /0 (15708) B:20.23 /0 (15754) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:21.17 /0 (15730) B:19.18 /0 (15781) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:21.84 /0 (15713) B:19.96 /0 (15761) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:22.73 /0 (15690) B:20.63 /0 (15744) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:21.05 /0 (15733) B:19.73 /0 (15767) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: .   c:+0.00  x:+0.06  y:+0.05  z:+0.07
Recv: .        yz:-0.06 zx:-0.07 xy:-0.05
Recv: Iteration : 9                std dev:0.056
Recv: .Height:126.59 Ex:-2.13 Ey:+0.00 Ez:-1.09 Radius:62.81
Recv: T:19.34 /0 (15777) B:18.28 /0 (15804) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:17.50 /0 (15824) B:16.09 /0 (15860) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:17.23 /0 (15831) B:16.02 /0 (15862) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:23.48 /0 (15671) B:22.85 /0 (15687) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:20.43 /0 (15749) B:19.02 /0 (15785) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:22.93 /0 (15685) B:21.80 /0 (15714) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:21.56 /0 (15720) B:20.08 /0 (15758) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:21.68 /0 (15717) B:20.31 /0 (15752) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:22.42 /0 (15698) B:20.90 /0 (15737) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:21.95 /0 (15710) B:20.82 /0 (15739) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:21.88 /0 (15712) B:20.35 /0 (15751) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:21.95 /0 (15710) B:20.70 /0 (15742) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:21.17 /0 (15730) B:20.08 /0 (15758) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:21.99 /0 (15743) B:20.78 /0 (15757) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:21.84 /0 (15713) B:20.98 /0 (15735) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:20.59 /0 (15745) B:19.57 /0 (15771) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:21.56 /0 (15720) B:20.82 /0 (15739) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:21.25 /0 (15728) B:20.31 /0 (15752) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:21.72 /0 (15716) B:20.74 /0 (15741) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:20.82 /0 (15739) B:20.12 /0 (15757) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:20.82 /0 (15739) B:20.23 /0 (15754) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:20.55 /0 (15746) B:20.08 /0 (15758) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:21.05 /0 (15733) B:20.47 /0 (15748) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:20.55 /0 (15746) B:20.20 /0 (15755) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:21.88 /0 (15712) B:20.74 /0 (15741) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: .   c:+0.00  x:+0.07  y:+0.05  z:+0.07
Recv: .        yz:-0.07 zx:-0.06 xy:-0.05
Recv: Calibration OK                rolling back.
Recv: .Height:126.59 Ex:-2.12 Ey:+0.00 Ez:-1.09 Radius:62.80
Recv: Save with M500
Recv: T:21.41 /0 (15724) B:20.98 /0 (15735) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:21.60 /0 (15719) B:20.31 /0 (15752) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: T:21.13 /0 (15731) B:20.20 /0 (15755) @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: ok P63 B7
Recv: T:20.82 /0 (15739) B:20.35 /0 (15751) @:0 B@:0
Recv: T:20.94 /0 (15736) B:20.78 /0 (15740) @:0 B@:0
Recv: T:20.74 /0 (15741) B:20.47 /0 (15748) @:0 B@:0
Recv: T:21.25 /0 (15728) B:20.51 /0 (15747) @:0 B@:0
Recv: T:20.70 /0 (15742) B:19.73 /0 (15767) @:0 B@:0
Recv: T:20.78 /0 (15740) B:20.08 /0 (15758) @:0 B@:0
Recv: T:20.98 /0 (15735) B:20.27 /0 (15753) @:0 B@:0
Recv: T:20.98 /0 (15735) B:20.59 /0 (15745) @:0 B@:0
Recv: T:20.86 /0 (15738) B:19.80 /0 (15765) @:0 B@:0
Recv: T:21.17 /0 (15730) B:20.59 /0 (15745) @:0 B@:0
Recv: T:20.90 /0 (15737) B:20.63 /0 (15744) @:0 B@:0
Recv: T:20.70 /0 (15742) B:20.55 /0 (15746) @:0 B@:0
Recv: T:20.70 /0 (15742) B:20.16 /0 (15756) @:0 B@:0
Recv: T:20.59 /0 (15745) B:20.08 /0 (15758) @:0 B@:0
Recv: T:20.94 /0 (15736) B:20.86 /0 (15738) @:0 B@:0
Recv: T:20.90 /0 (15737) B:20.43 /0 (15749) @:0 B@:0
Recv: T:20.27 /0 (15753) B:20.66 /0 (15743) @:0 B@:0
Recv: T:20.74 /0 (15741) B:20.35 /0 (15751) @:0 B@:0
Recv: T:20.31 /0 (15752) B:20.31 /0 (15752) @:0 B@:0
Recv: T:20.63 /0 (15744) B:20.12 /0 (15757) @:0 B@:0
Recv: T:20.39 /0 (15750) B:20.63 /0 (15744) @:0 B@:0
Recv: T:20.31 /0 (15752) B:20.39 /0 (15750) @:0 B@:0
Recv: T:20.55 /0 (15746) B:20.94 /0 (15736) @:0 B@:0
Recv: T:20.66 /0 (15743) B:20.55 /0 (15746) @:0 B@:0
Recv: T:19.73 /0 (15767) B:20.47 /0 (15748) @:0 B@:0
Recv: T:21.25 /0 (15728) B:20.00 /0 (15760) @:0 B@:0
Recv: T:20.70 /0 (15742) B:20.63 /0 (15744) @:0 B@:0
Recv: T:20.59 /0 (15745) B:20.20 /0 (15755) @:0 B@:0